Alt innhald og kommentarar på denne bloggen vert innsamla og lagra av Nasjonalbiblioteket.

Viser arkivet for stikkord avinor

Mykje feil om flyplassar frå Firda

At Firda-journalist, Helge Johnsen, dekker politiske saker i fylket med ei klar favorisering av raudgrøne parti og politikarar, og ei dertil negativ vinkling mot spesielt Høgre og FrP, er ikkje noko nytt, og heller ikkje noko som FrP har hengt seg så mykje opp i. Men når ein journalist som tek på seg å være den fremste politiske kommentatoren i den største avisa i fylket heilt bevisst kjem med feil fakta og direkte usaklige åtak på Framstegspartiet, då vert vi nødt til å svare.

I Firda 13. November har Johnsen ein kommentar som han har kalla “Vondt blod i Ville Vest”. Her tek han til orde for at tida for forskjellige politiske ståsteder er over, no er det enighet som gjeld. Og ikkje kva som helst einighet heller, men alle skal være einig i dei raudgrøne sine politiske løysingar, og kjempe i samla flokk om dei. Det er sjølvsagt oppsiktsvekkjande at ein journalist som burde være ein stor forkjempar for ytringsfridom og ein demokratisk debatt meiner dette, men det er sjølvsagt hans demokratiske rett å meine det.

Johnsen prøver med sin skarpe penn å skape eit inntrykk av at den siste tids debatt om flyplassar og vegar, handler om Flora mot resten av fylket. Dette gjer han blant anna ved å referere til at “Flora-politikarane Bjørn Hollevik og Frank Willy Djuvik vegra seg mot å være med på eit klart krav i fylkesutvalet om at alle fire flyplassene våre skal haldast oppe”. Sanninga er at det ikkje finnst Flora-politikarar i Fylkesutvalet, sjølv om 4 av dei som møtte i Fylkesutvalet denne dagen har bustadadresse i Flora. Kvifor omtalar ikkje Johnsen Trude Brosvik som Gulen-politikaren eller Jenny Følling som Gaular-politikaren? Ganske enkelt fordi dei som til einkvar tid møter i Fylkesutvalet møter på vegne av sine respektive Fylkesparti, og har eit like stort ansvar for å ivareta heile fylket. Johnsen prøver såleis heilt bevisst å skape eit inntrykk av at dette er ei sak for Flora.

Eg representerer Sogn og Fjordane FrP i både Fylkestinget og i Fylkesutvalet, og har eit ansvar for å fremme saker som medlemmane i vårt fylkesparti har vedteke. Og hadde Helge Johnsen brukt tid på å faktisk følge med på kva som skjer i politikken i fylket, så ville han ha fanga opp at Sogn og Fjordane FrP allereie i 2011 vedtok i fylkestingsprogrammet vårt å jobbe for ordninga “veg for flyplass”, og har såleis gått til val på det. I tillegg burde han og ha fått med seg at Fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane FrP vedtok seinast i januar i år, at ein ynskja å nytte det som vi har kalla “flyavløysingsmidlar” til å finansiere blant anna Kystvegen. Dette er ikkje noko politikarar frå Flora har funnet på, men noko eit fylkesparti har vedteke og gått til val på.

Johnsen hevdar i sin kommentar at denne ordninga er å tru på julenissen og at “Resten av Sogn og Fjordane veit at det er ein utopi å få bygd vegar for innsparingar Avinor gjer for å få skikk på sin eigen økonomi, Spesielt når Staten heller ikkje kan instruere eit selskap som Avinor”. Dette er direkte faktafeil frå Johnsen.

For det første så er det ikkje Avinor som disponerer rutekjøpsmidlane, men Staten gjennom Samferdsledepartementet. Det er ikkje Avinor som kjøper flyruter, og ergo er det ikkje Avinor som sparar mest på ei eventuell nedlegging av flyruter. Pengar som samferdsledepartementet sparer kan dei såleis nytte til å byggje vegar om dei ynskjer det. Men ved nedlegging av flyplassar så har Johnsen rett i at Avinor og vil spare, og der kjem Johnsen sin andre faktafeil. Han hevder at Staten ikkje kan disponere midlane til aksjeselskapet Avinor. Avinor er eit heileigd offentleg selskap, og det er Staten som bestemmer kva dei skal bruke pengar på. Det finnst ei rekke eksempel på at samferdsledepartementet har instruert Avinor til konkrete utbyggingar, og det er Staten som bestemmer kor mykje pengar ein skal hente ut av Avinor til andre føremål, for eksempel vegbygging. Her viser Johnsen at han ikkje sjølv har sett seg inn i saka og systemet, men har stolt på informasjonen han har fått av Jenny Følling, som i tillegg har vore feil.

Sist, men ikkje minst, så prøver Johnsen å framstille det som at det er underteikna som har bedt departementet om å vurdere “veg for flyplass”, det er ikkje riktig. I FrP sitt nasjonale partiprogram er allereie ordninga vedteke. Og det betyr at politisk leiing i departementet begynte å jobbe med dette lenge før eg diskuterte saka med dei, og allereie i mars i år sendte departementet ut ei bestilling til Avinor og Statens Vegvesen der dei bad om ei vurdering av infrastrukturtiltak som kunne erstatte flyplassar.

Og då kjem vi til kjernen i problemet. Johnsen meiner, i likskap med raudgrøne politikarar i fylket, at vi lokalt ikkje skal delta i ein debatt og ein diskusjon om korleis vi skal få bygd meir veg og få eit betre flytilbod for innbyggjarane i fylket. Her skal vi stå samla om gamle løysingar og gå ned med flagget til topps. At departementet, Avinor og Statens Vegvesen jobber med dette skal vi sjå vekk ifrå og heller vente til nokon andre fatter avgjerda for oss. Forskjellen på FrP og Johnsen/raudgrøne er at vi faktisk meiner at vi bør påvirke resultatet. Vi ynskjer å sjå kva flytilbod, frekvensar, prisar, og ikkje minst vegar, vi kan få, før vi avviser tanken. Det er muleg at Johnsen meiner at 4.400 millionar til vegar i fylket er noko vi lett kan ordne på anna vis, og at det ikkje er verdt å vurdere nedleggingar av flyplassar for slikt. Men Sogn og Fjordane FrP ynskjer å påverke framtida til fylket, og påverke korleis vi kan skape vekst og utvikling og i framtida, og då får vi heller leve med at Johnsen meiner at forskjellige politiske løysingar er “å bråke”.