Alt innhald og kommentarar på denne bloggen vert innsamla og lagra av Nasjonalbiblioteket.

Viser arkivet for stikkord framstegspartiet

Mykje feil om flyplassar frå Firda

At Firda-journalist, Helge Johnsen, dekker politiske saker i fylket med ei klar favorisering av raudgrøne parti og politikarar, og ei dertil negativ vinkling mot spesielt Høgre og FrP, er ikkje noko nytt, og heller ikkje noko som FrP har hengt seg så mykje opp i. Men når ein journalist som tek på seg å være den fremste politiske kommentatoren i den største avisa i fylket heilt bevisst kjem med feil fakta og direkte usaklige åtak på Framstegspartiet, då vert vi nødt til å svare.

I Firda 13. November har Johnsen ein kommentar som han har kalla “Vondt blod i Ville Vest”. Her tek han til orde for at tida for forskjellige politiske ståsteder er over, no er det enighet som gjeld. Og ikkje kva som helst einighet heller, men alle skal være einig i dei raudgrøne sine politiske løysingar, og kjempe i samla flokk om dei. Det er sjølvsagt oppsiktsvekkjande at ein journalist som burde være ein stor forkjempar for ytringsfridom og ein demokratisk debatt meiner dette, men det er sjølvsagt hans demokratiske rett å meine det.

Johnsen prøver med sin skarpe penn å skape eit inntrykk av at den siste tids debatt om flyplassar og vegar, handler om Flora mot resten av fylket. Dette gjer han blant anna ved å referere til at “Flora-politikarane Bjørn Hollevik og Frank Willy Djuvik vegra seg mot å være med på eit klart krav i fylkesutvalet om at alle fire flyplassene våre skal haldast oppe”. Sanninga er at det ikkje finnst Flora-politikarar i Fylkesutvalet, sjølv om 4 av dei som møtte i Fylkesutvalet denne dagen har bustadadresse i Flora. Kvifor omtalar ikkje Johnsen Trude Brosvik som Gulen-politikaren eller Jenny Følling som Gaular-politikaren? Ganske enkelt fordi dei som til einkvar tid møter i Fylkesutvalet møter på vegne av sine respektive Fylkesparti, og har eit like stort ansvar for å ivareta heile fylket. Johnsen prøver såleis heilt bevisst å skape eit inntrykk av at dette er ei sak for Flora.

Eg representerer Sogn og Fjordane FrP i både Fylkestinget og i Fylkesutvalet, og har eit ansvar for å fremme saker som medlemmane i vårt fylkesparti har vedteke. Og hadde Helge Johnsen brukt tid på å faktisk følge med på kva som skjer i politikken i fylket, så ville han ha fanga opp at Sogn og Fjordane FrP allereie i 2011 vedtok i fylkestingsprogrammet vårt å jobbe for ordninga “veg for flyplass”, og har såleis gått til val på det. I tillegg burde han og ha fått med seg at Fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane FrP vedtok seinast i januar i år, at ein ynskja å nytte det som vi har kalla “flyavløysingsmidlar” til å finansiere blant anna Kystvegen. Dette er ikkje noko politikarar frå Flora har funnet på, men noko eit fylkesparti har vedteke og gått til val på.

Johnsen hevdar i sin kommentar at denne ordninga er å tru på julenissen og at “Resten av Sogn og Fjordane veit at det er ein utopi å få bygd vegar for innsparingar Avinor gjer for å få skikk på sin eigen økonomi, Spesielt når Staten heller ikkje kan instruere eit selskap som Avinor”. Dette er direkte faktafeil frå Johnsen.

For det første så er det ikkje Avinor som disponerer rutekjøpsmidlane, men Staten gjennom Samferdsledepartementet. Det er ikkje Avinor som kjøper flyruter, og ergo er det ikkje Avinor som sparar mest på ei eventuell nedlegging av flyruter. Pengar som samferdsledepartementet sparer kan dei såleis nytte til å byggje vegar om dei ynskjer det. Men ved nedlegging av flyplassar så har Johnsen rett i at Avinor og vil spare, og der kjem Johnsen sin andre faktafeil. Han hevder at Staten ikkje kan disponere midlane til aksjeselskapet Avinor. Avinor er eit heileigd offentleg selskap, og det er Staten som bestemmer kva dei skal bruke pengar på. Det finnst ei rekke eksempel på at samferdsledepartementet har instruert Avinor til konkrete utbyggingar, og det er Staten som bestemmer kor mykje pengar ein skal hente ut av Avinor til andre føremål, for eksempel vegbygging. Her viser Johnsen at han ikkje sjølv har sett seg inn i saka og systemet, men har stolt på informasjonen han har fått av Jenny Følling, som i tillegg har vore feil.

Sist, men ikkje minst, så prøver Johnsen å framstille det som at det er underteikna som har bedt departementet om å vurdere “veg for flyplass”, det er ikkje riktig. I FrP sitt nasjonale partiprogram er allereie ordninga vedteke. Og det betyr at politisk leiing i departementet begynte å jobbe med dette lenge før eg diskuterte saka med dei, og allereie i mars i år sendte departementet ut ei bestilling til Avinor og Statens Vegvesen der dei bad om ei vurdering av infrastrukturtiltak som kunne erstatte flyplassar.

Og då kjem vi til kjernen i problemet. Johnsen meiner, i likskap med raudgrøne politikarar i fylket, at vi lokalt ikkje skal delta i ein debatt og ein diskusjon om korleis vi skal få bygd meir veg og få eit betre flytilbod for innbyggjarane i fylket. Her skal vi stå samla om gamle løysingar og gå ned med flagget til topps. At departementet, Avinor og Statens Vegvesen jobber med dette skal vi sjå vekk ifrå og heller vente til nokon andre fatter avgjerda for oss. Forskjellen på FrP og Johnsen/raudgrøne er at vi faktisk meiner at vi bør påvirke resultatet. Vi ynskjer å sjå kva flytilbod, frekvensar, prisar, og ikkje minst vegar, vi kan få, før vi avviser tanken. Det er muleg at Johnsen meiner at 4.400 millionar til vegar i fylket er noko vi lett kan ordne på anna vis, og at det ikkje er verdt å vurdere nedleggingar av flyplassar for slikt. Men Sogn og Fjordane FrP ynskjer å påverke framtida til fylket, og påverke korleis vi kan skape vekst og utvikling og i framtida, og då får vi heller leve med at Johnsen meiner at forskjellige politiske løysingar er “å bråke”.

FrP er, overraskande nok, imot bomringen rundt Førde

Det kom visst som ei overrasking på mange kommunepolitikarar i Førde, og fylkestingspolitikarar i Sogn og Fjordane, at FrP var imot bomringen rundt Førde. Då Firda i førre veke kunne melde at FrP sin fylkesleiar jobba for at regjeringa skulle seie nei til den omsøkte bompengepakken, så rykte dei mannsterke ut i «sjokk og vantru» og nytta karakteristikkar og uttrykk som «illojal» og «vandrande katastrofe».

At FrP sine politiske motstandarar ikkje har fått med seg at både Førde FrP, Sogn og Fjordane FrP og FrP nasjonalt har fatta vedtak om at vi er imot bruk av bompengar til å finansiere nødvendig infrastruktur, det får så være. Men at dei kallar parti og enkeltpolitikarar som ikkje bøyer av og slutter seg til sine politiske motstandarar sin politikk for illojale, er faktisk oppsiktsvekkande. Skal vi verkeleg ha eit samfunn der eit fleirtal skal kunne definere kva eit mindretal skal meine? Eg skal ikkje eingong begynne med å trekke fram eksempel på land og regime som har hatt slike system, og korleis det har gått med dei.

Framstegspartiet gjekk i fjor haust til val på at vi både skulle fjerne dagens bomstasjonar og at vi ikkje ville sette opp nye. I Sogn og Fjordane fjerna regjeringa den siste bommen, i Fatlaberget, i fjor haust, og kunne såleis erklære Sogn og Fjordane for eit bompengefritt fylke. Det er vi stolt av.
Ei meiningsmåling som Infact utførte på vegne av FrP i fjor synte at 52,2% av innbyggjarane i Førde var imot å nytte bompengar for å finansiere lokale vegprosjekt, berre 34,8% var for. Då 639 av Førde sine innbyggjarar i fjor fremja eit krav til kommunestyret i Førde om at dei ville ha folkerøysting om bomringen, så avslo kommunestyret dette, mot FrP sine røyster.

Det er faktisk overraskande at parti som kritiserer regjeringa for manglande sosial profil, utan blygsel prøver å auke utgiftene til innbyggjarane, uavhengig av kva dei tener, med fleire tusen i året, og trur at det ikkje har innverknad for familiar med dårleg råd. Dobbeltmoralisme er vel det rette ordet for slikt.

Den politiske arrogansen i denne saka har tydeligvis ingen grenser. Ikkje berre vil alle partia i Førde Bystyre, med unntak av FrP, overkøyre sine eigne innbyggjarar og pålegge dei alt ifrå 7.200-18.000 kroner i auka årlege utgifter, men dei meiner og at FrP skal kneblast, tvingast til å slutte rekkene, og nektast å jobbe for det vi har lova våre veljarar.

Førdepolitikarane hever og seg sjølv opp til eit beslutningsnivå dei ikkje er på. Det er ikkje Førde Bystyre eller Fylkestinget i Sogn og Fjordane som bestemmer om det skal bli bomring rundt Førde, det er det Stortinget som bestemmer. Og fram til Stortinget har bestemt, så reknar eg med at alle parti vil jobbe for å få gjennomslag for det synet dei har lova veljarane sine.

Det er muleg at desse partia ikkje tek løfter til veljarane så veldig høgtidleg, men det gjer Framstegspartiet. Og i tillegg til løftet vi har gitt veljarane om å jobbe imot bomringen, så gjer vi no i tillegg følgjande løfte til Høgre, Arbeidarpartiet, Venstre, KRF, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Sogn og Fjordane FrP kjem ikkje til å bøye av for sjikaneringa dykkar, og kjem til å nytte alle våre moglegheiter til å hindre at innbyggjarane i Førde og nabokommunane vert pålagt 7.200-18.000 kroner i auka årleg utgifter

Flyselskap eller Vidaregåande skular?

Fredag kom nyhenda om at SAS har vald å selje dotterselskapet Widerøe. Blant dei nye eigarane Torghatten og Nordland Fylkeskommune finn vi og Fjord1, eit selskap der Sogn og Fjordane Fylkeskommune eig 59 %. Innbyggjarane i fylket skal altså betale ca 415 millionar for oppkjøpet.

Når eit offentleg eigd selskap kjøper noko, bruker dei pr definisjon innbyggjarane sine pengar for å gjere det. Viss Fjord1 har 700 millionar tilgjengeleg for å kjøpe flyselskap, så er det pengar som kunne vore utbetalt til eigarane i form av utbytte slik at eigarane, og i dette tilfellet Fylkeskommunen, kunne brukt dei på å levere gode tenester til innbyggjarane som sikring av vidaregåande skuletilbod og/eller betre og opprusta vegar.

Viss Fjord1 derimot ikkje har desse pengane så må dei gå til eigarane for å få tilførd meir kapital slik at dei sikrar eigenkapitalandelen i selskapet ved eit eventuelt låneopptak. Eller dei må selje ut eigendelar for å få frigjort kapital, noko som fører til auka kostander og svekking av konkurransekrafta og derigjennom innbyggjarane sine verdiar.

Uansett korleis ein vrir og vender på det, så er det innbyggjarane som til sjuande og sist må betale. Og for ein fylkeskommune som slit med nedlegging av vidaregåande skular og eit vegbehov som mange hundre gangar større enn tilgjengelege ressursar, så er kanskje ikkje flyselskap på førsteplass på innbyggjarane si ynskjeliste.

Det er og svært overraskande at Fjord1 vel å kjøpe seg inn i Widerøe. Ikkje fordi Widerøe på nokon som helst måte er eit dårleg kjøp, men på grunn av situasjonen i Fjord1. Selskapet er eit godt selskap som har utvikla seg bra i mange år, til tross for at dei har hatt eit offentleg eigarskap som har hemma utviklinga deira.

Men også gode selskap må gjere grep for å halde seg på topp. I fjor selde Fjord1 seg ut av bussmarknaden for som administrerande direktør, Leif Øverland sa: «For å styrke vår satsing på sjøsida vel vi å gå heilt ut av landbasert kollektivtrafikk». Og seinast denne veka her vart det kjend at Fjord1 måtte gjere tøffe nedskjeringar grunna eit underskot på 100 millionar i 2012.

For Widerøe og dei tilsette i flyselskapet kan oppkjøpet fort utvikle seg til eit mareritt. Utfordringa vil ein ikkje sjå før Widerøe har behov for å få tilførd kapital enten fordi ein får eit magert år eller får ekstraordinære utgifter eller behov for investeringar. Korleis skal Fjord1 kunne sette ekstra kapital inn i Widerøe framfor å betale ut utbytte til ein offentleg eigar som har denne inntekta som ein viktig del av velferdsproduksjonen sin?

Fjord1 sitt kjøp av Widerøe har berre ein naturleg utgang. Sogn og Fjordane Fylkeskommune må selje sine 59 % i Fjord1, for å sikre at det kjem inn ein langsiktig eigar som har kapital og risikovilje til å sikre utviklinga av to veldig viktige selskap for mange både passasjerar og tilsette. Dei tilsette i Widerøe og Fjord1 fortener ikkje å ha ein offentleg eigar utan utviklingskompetanse og kapital. Og innbyggjarane i Sogn og Fjordane fortener ikkje å måtte ofre vidaregåande skular og framtidig vegbygging for å ta risiko i konkurranseutsette næringar.