Alt innhald og kommentarar på denne bloggen vert innsamla og lagra av Nasjonalbiblioteket.

Viser arkivet for stikkord førdepakken

FrP er, overraskande nok, imot bomringen rundt Førde

Det kom visst som ei overrasking på mange kommunepolitikarar i Førde, og fylkestingspolitikarar i Sogn og Fjordane, at FrP var imot bomringen rundt Førde. Då Firda i førre veke kunne melde at FrP sin fylkesleiar jobba for at regjeringa skulle seie nei til den omsøkte bompengepakken, så rykte dei mannsterke ut i «sjokk og vantru» og nytta karakteristikkar og uttrykk som «illojal» og «vandrande katastrofe».

At FrP sine politiske motstandarar ikkje har fått med seg at både Førde FrP, Sogn og Fjordane FrP og FrP nasjonalt har fatta vedtak om at vi er imot bruk av bompengar til å finansiere nødvendig infrastruktur, det får så være. Men at dei kallar parti og enkeltpolitikarar som ikkje bøyer av og slutter seg til sine politiske motstandarar sin politikk for illojale, er faktisk oppsiktsvekkande. Skal vi verkeleg ha eit samfunn der eit fleirtal skal kunne definere kva eit mindretal skal meine? Eg skal ikkje eingong begynne med å trekke fram eksempel på land og regime som har hatt slike system, og korleis det har gått med dei.

Framstegspartiet gjekk i fjor haust til val på at vi både skulle fjerne dagens bomstasjonar og at vi ikkje ville sette opp nye. I Sogn og Fjordane fjerna regjeringa den siste bommen, i Fatlaberget, i fjor haust, og kunne såleis erklære Sogn og Fjordane for eit bompengefritt fylke. Det er vi stolt av.
Ei meiningsmåling som Infact utførte på vegne av FrP i fjor synte at 52,2% av innbyggjarane i Førde var imot å nytte bompengar for å finansiere lokale vegprosjekt, berre 34,8% var for. Då 639 av Førde sine innbyggjarar i fjor fremja eit krav til kommunestyret i Førde om at dei ville ha folkerøysting om bomringen, så avslo kommunestyret dette, mot FrP sine røyster.

Det er faktisk overraskande at parti som kritiserer regjeringa for manglande sosial profil, utan blygsel prøver å auke utgiftene til innbyggjarane, uavhengig av kva dei tener, med fleire tusen i året, og trur at det ikkje har innverknad for familiar med dårleg råd. Dobbeltmoralisme er vel det rette ordet for slikt.

Den politiske arrogansen i denne saka har tydeligvis ingen grenser. Ikkje berre vil alle partia i Førde Bystyre, med unntak av FrP, overkøyre sine eigne innbyggjarar og pålegge dei alt ifrå 7.200-18.000 kroner i auka årlege utgifter, men dei meiner og at FrP skal kneblast, tvingast til å slutte rekkene, og nektast å jobbe for det vi har lova våre veljarar.

Førdepolitikarane hever og seg sjølv opp til eit beslutningsnivå dei ikkje er på. Det er ikkje Førde Bystyre eller Fylkestinget i Sogn og Fjordane som bestemmer om det skal bli bomring rundt Førde, det er det Stortinget som bestemmer. Og fram til Stortinget har bestemt, så reknar eg med at alle parti vil jobbe for å få gjennomslag for det synet dei har lova veljarane sine.

Det er muleg at desse partia ikkje tek løfter til veljarane så veldig høgtidleg, men det gjer Framstegspartiet. Og i tillegg til løftet vi har gitt veljarane om å jobbe imot bomringen, så gjer vi no i tillegg følgjande løfte til Høgre, Arbeidarpartiet, Venstre, KRF, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: Sogn og Fjordane FrP kjem ikkje til å bøye av for sjikaneringa dykkar, og kjem til å nytte alle våre moglegheiter til å hindre at innbyggjarane i Førde og nabokommunane vert pålagt 7.200-18.000 kroner i auka årleg utgifter